The Mart

Η The Mart είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρεμπορικής. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1992 και από τον Ιανουάριο του 2015 ανήκει στον Όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Έχει ως κύριο στόχο της την εξυπηρέτηση και τη συνεργασία με τους επαγγελματίες πελάτες της σε όλη την Ελλάδα. Κάθε εμπορική κίνηση της εταιρείας, κάθε καινούριο προϊόν ή ομάδα προϊόντων που εισάγει στα καταστήματα, στόχο έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Στρατηγική δέσμευση της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες της ποικιλία επιλογών, διαφοροποίηση σε σχέση με τον δικό τους ανταγωνισμό, ποιότητα στα προσφερόμενα προϊόντα, ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες.
Ο συνεργάτης του επαγγελματία, που αποτελεί όλα τα χρόνια το μότο της The Mart, οφείλει να είναι, και είναι, δίπλα στον πελάτη.
Η εταιρεία πρωτοστατεί στο κομμάτι των προσφερόμενων φρέσκων προϊόντων, έχει επενδύσει εδώ και χρόνια στη Διαχείριση της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων και από το 2011 όλα τα καταστήματά της είναι πιστοποιημένα για την εφαρμογή των δύο συστημάτων, ISO 22000:2005 (Ασφάλεια) και ISO 9001:2008 (Ποιότητα).

Οι αρχές μας

Προσανατολισμός στον πελάτη: εξυπηρετούμε με πάθος και όρεξη τους πελάτες
Επιχειρηματικότητα: ενεργούμε σαν να είναι δική μας η εταιρεία
Επιτυχία μέσω της τελειότητας: προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ικανοποίηση των πελατών μας
Εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας: πρώτος ο ανθρώπινος παράγοντας, απαραίτητο συστατικό κάθε επιτυχίας
Αυθεντική ηγεσία: διαφάνεια, ειλικρίνεια και απλότητα χαρακτηρίζουν όλα τα μέλη της Mart Cash & Carry Βιωσιμότητα: υποστηρίζουμε την ελληνική κοινωνία και διατηρούμε ένα υγιές περιβάλλον

Η δέσμευσή μας για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Αλυσίδας Εφοδιασμού Τροφίμων

Μαζί για τις καλές εμπορικές πρακτικές

Ο εταιρεία έχει υπογράψει τη δέσμευση να είναι μέρος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας και των Αρχών είναι η προώθηση δίκαιων επιχειρηματικών πρακτικών ως βάση για τις εμπορικές συναλλαγές στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι Αρχές της καλής πρακτικής παρέχουν ένα πλαίσιο για την επιχειρηματική δραστηριότητα όπου σέβονται την ελευθερία των συμβάσεων και διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα, την εμπιστοσύνη και τη συνέχεια, όλες τις απαιτούμενες αρχές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την καινοτομία και τους τρεις (οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό) πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.supplychaininitiative.eu/

Γενικές αρχές

Α. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: Τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών και τη γενικότερη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού στις σχέσεις τους με άλλες επιχειρήσεις (B2B). Τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να διασφαλίζουν μέγιστη αποδοτικότητα και βελτιστοποίηση των πόρων κατά τη διανομή των αγαθών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.
Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ανεξάρτητες οικονομικές οντότητες που σέβονται η μια το δικαίωμα της άλλης να καταρτίζει δική της στρατηγική και πολιτική διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να αποφασίζει ανεξάρτητα τού κατά πόσον θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συμφωνία.
Γ. ΧΡΗΣΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ: Στις μεταξύ τους συναλλαγές τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, καλή πίστη και επαγγελματική ευσυνειδησία.

Ειδικές αρχές

Α. ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ: Οι συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές, εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό ή, στις περιπτώσεις που είναι προφορικές, να είναι αμοιβαία αποδεκτές και κατάλληλες. Θα πρέπει να είναι σαφείς και διαφανείς και να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα συναφή και προβλέψιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των διαδικασιών που αφορούν τη λύση τους.
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑ: Δεν πραγματοποιείται μονομερής μεταβολή των συμβατικών όρων, εκτός εάν αυτή η δυνατότητα, καθώς και οι περιστάσεις και οι σχετικοί όροι έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Οι συμφωνίες θα πρέπει να περιγράφουν τη διαδικασία βάσει της οποίας το κάθε μέρος θα συζητά με το άλλο τυχόν μεταβολές που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της συμφωνίας ή οφείλονται σε απρόβλεπτες συνθήκες, όπως ορίζεται στη συμφωνία.
Γ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται.
Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Τυχόν ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται με αυστηρή συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία, και τα μέρη θα πρέπει να μεριμνούν σε εύλογο βαθμό για τη διασφάλιση της παροχής ορθών και μη παραπλανητικών πληροφοριών.
Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Πρέπει να τηρείται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, εκτός αν αυτές είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό ή έχουν ήδη ληφθεί με ανεξάρτητο τρόπο από το ενδιαφερόμενο μέρος, νομίμως και με καλή πίστη. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται από το ενδιαφερόμενο μέρος αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους του κοινοποιήθηκαν.
ΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει να επωμίζονται τα ίδια τους επιχειρηματικούς κινδύνους που τους αναλογούν.
Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν καταφεύγει σε απειλές για να αποκτήσει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα ή να μετακυλήσει αδικαιολόγητο κόστος.

Επίλυση Διαφορών:

Σε περίπτωση που εσείς, ως ένας από τους συνεργάτες μας, αισθανθείτε ότι βλάπτεστε από οποιαδήποτε παραβίαση σε μία από τις παραπάνω Αρχές, παρακαλούμε να αποστείλετε την καταγγελία σας:

Mart Cash & Carry / Διαχειριστής Επίλυσης Διαφορών, [Λεωφόρος Κηφισού 98 & Πέτρου Ράλλη, Αγ. Ι. Ρέντης 182 33], info@themart.gr,

αναφέροντας λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής που πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί. Το παράπονό σας θα αντιμετωπιστεί και διερευνηθεί σοβαρά και θα επανέλθουμε σε εσάς το συντομότερο δυνατόν για να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να λύσουμε το θέμα.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

Το όραμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της The Mart είναι να παρέχει και να διατηρεί τις κατάλληλες συνθήκες και το περιβάλλον εκείνο, που καθημερινά θα ενεργοποιεί στο μέγιστο βαθμό το δυναμικό των εργαζομένων της προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.
Η αποστολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της The Mart είναι να παρέχει τα κατάλληλα συστήματα, εργαλεία, υπηρεσίες και πληροφορίες, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα να τοποθετούνται οι κατάλληλοι άνθρωποι, στις κατάλληλες θέσεις, την κατάλληλη στιγμή.
Κύριος γνώμονας σε όλες τις ενέργειές μας είναι ο σεβασμός και η δικαιοσύνη στον ανθρώπινο παράγοντα.
Μέσα από ένα μεγάλο πλαίσιο εκπαιδευτικών επιλογών, η The Mart έχει εφαρμόσει μια επιτυχημένη συνταγή. Με προγράμματα ειδικών αλλά και γενικών εκπαιδεύσεων, επενδύουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων.
Το προφίλ των ανθρώπων της εταιρείας που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος παραμένει νεανικό (μ.ό. ηλικίας 38 έτη για τους άνδρες και 38 για τις γυναίκες), ενώ η εκπροσώπηση των δύο φύλων ανέρχεται σε 52,75% για τους άνδρες και 47,25% για τις γυναίκες.