Οικονομικά Στοιχεία της Mart Cash and Carry


Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, Κατάσταση ταμειακών ροών, Πρόσθετα στοιχειά και πληροφορίες.