Ενημέρωση Πελατών

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι, λόγω της συγχώνευσης της «ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με την «ΙΝΩ Εισαγωγές και Εμπορία Αγαθών, Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Εκμετάλλευση Ακινήτων Α.Ε.», τo αρχείο με τα στοιχεία των Πελατών πρέπει να μεταφερθεί στη νέα εταιρεία προκειμένου να είναι εφικτή η τήρηση των δεδομένων. Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση στον σύνδεσμο που ακολουθεί.
cart: