Ο Φασιανός

Ο φασιανός είναι ένα κυνήγι το οποίο χρησιμοπιείτε ευρύτατα στη μαγειρική και έχει μεγάλη συμμετοχή στη γαλλική κουζίνα #pheasan
cart: