Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες.

Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1/1/2017-31/12/2017
Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1/1/2016-31/12/2016
Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1/1/2015-31/12/2015

cart: