Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες.